Warunki świadczenia usług

Ogólne warunki handlowe i dostawy pomiędzy firmą Silesian Quilt MM UG (z ograniczoną odpowiedzialnością), Wilhelmstraße 9, 55743 Idar-Oberstein a klientami prywatnymi zamieszkałymi w Niemczech i na całym świecie

 

1. Warunki ogólne

Oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Sprzeczne warunki umowy partnera umowy są wyraźnie wykluczone. Przeniesienie praw i obowiązków kupującego z umowy sprzedaży wymaga pisemnej zgody sprzedającego.
Wszelkie prawa do własnych projektów należą do firmy Silesian Quilt MM UG.
Kopiowanie projektów bez pisemnej zgody Silesian Quilt MM UG jest zabronione.

 

2. Warunki dostawy

Zakłócenia w działalności handlowej sprzedawcy lub jego poddostawców, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności opóźnienia w pracy i lokauty, a także przypadki siły wyższej, które są spowodowane nieprzewidzianym i mimowolnym zdarzeniem, odpowiednio wydłużają czas dostawy.

 

3. Ceny i koszty wysyłki

Wszystkie ceny w sklepie internetowym są cenami jednostkowymi i zawierają podatek VAT.

Wszystkie rabaty i promocje są dostępne dla zarejestrowanych klientów. Kupując jako „Gość” nie jesteś objęty programami reklamowymi.

Dostawa zamówień powyżej 100,00 € na terenie Unii Europejskiej jest bezpłatna. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Deutsche Post Warenpost lub Poczty Polskiej SA lub DPD Kurier. Czas dostawy na terenie Unii Europejskiej wynosi 3-6 dni w zależności od kraju docelowego. Czas dostawy do innych krajów zgodnie z przepisami przewoźnika.

Koszty wysyłki na terenie Niemiec wynoszą 2,80 € za paczkę M do 1000 g.

Koszty wysyłki do innych krajów są takie same:

Pakiet S - waga 0-500 g - kosztuje 7,20 €
Pakiet M - waga 501-1000 g - kosztuje 11,13 €
Pakiet L - waga 1001-2000 g - kosztuje 23,03 €

Informacje dotyczące doręczania przesyłek można znaleźć na stronie internetowej Deutsche Post: https://www.deutschepost.de/ lub Poczta Polska SA https://emonitoring.poczta-polska.pl/?lang=en

Wszystkie przesyłki są monitorowane i ubezpieczone.

Zamówienie można odebrać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00. na terenie firmy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Wszelkie uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłaszać firmie przewozowej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru bez sprawdzenia uszkodzenia opakowania.

 

4. Warunki płatności

Twoja płatność jest dokonywana przez PayPal lub Stripe (karty płatnicze i karty kredytowe). Nasze faktury są wymagalne natychmiast i płatne netto bez potrąceń. Płatność uważa się za dokonaną tylko wtedy, gdy Silesian Quilt MM UG może rozporządzać kwotą. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 5% powyżej odpowiedniej stopy dyskontowej Bundesbanku.

 

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością sprzedawcy do czasu uregulowania roszczeń przysługujących sprzedawcy na podstawie umowy kupna.
Jeżeli kupujący jest osobą prawną prawa publicznego, specjalnym funduszem prawa publicznego lub przedsiębiorcą zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), jeżeli umowa jest częścią działalności jego działalności handlowej, zastrzeżenie własności dotyczy roszczeń, jakie sprzedający ma wobec kupującego w związku z jego bieżącymi relacjami biznesowymi. Przetwarzanie i przetwarzanie odbywa się z wyłączeniem nabycia mienia zgodnie z § 950 BGB. Przetworzone towary stanowią zabezpieczenie wysokości wartości fakturowej przetworzonego towaru zastrzeżonego. W przypadku odsprzedaży towaru kupujący przenosi wszelkie wynikające z tego roszczenia na sprzedającego. Przeniesiona wierzytelność służy jako zabezpieczenie roszczenia z tytułu ceny zakupu, a na rachunku bieżącym wierzytelność salda w wysokości wartości fakturowej sprzedanych towarów.
Na żądanie kupującego sprzedający jest zobowiązany do zrzeczenia się zastrzeżenia prawa własności, jeżeli kupujący spełnił wszystkie roszczenia związane z zakupionym przedmiotem, a pozostałe roszczenia wynikające z trwającej relacji biznesowej są odpowiednio zabezpieczone.

 

6. Odmowa przyjęcia przez kupującego

Jeśli kupujący odmówi przyjęcia zamówionych przez siebie towarów, jesteśmy uprawnieni do nalegania na odbiór lub obciążenia kupującego zryczałtowaną opłatą w wysokości 30% ceny zakupu po upływie wyznaczonego przez nas rozsądnego okresu karencji bez skutku.

 

7. Rękojmia za wady i odpowiedzialność

Gwarancja odbywa się zgodnie z przepisami prawa (BGB). W odróżnieniu od tego wady nie są rozpoznawane ze względu na odchylenia kolorów spowodowane prezentacją w Internecie i oryginalnym materiałem. Uszkodzenie opakowania transportowego i towaru należy sprawdzić natychmiast po otrzymaniu towaru i zgłosić sprzedawcy w ciągu 3 dni roboczych.

8. Zwroty

Zwrot musi zawierać fakturę i, jeśli dotyczy, opis błędu. Zwyczajowe lub nieuniknione technicznie odchylenia w konstrukcji, jakości, szerokości, kolorze i wyposażeniu dostarczonego towaru nie stanowią podstawy do reklamacji. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

9. Prawo właściwe

Niniejsze warunki i stosunki handlowe między sprzedającym a kupującym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Inne przepisy krajowe są wykluczone, a także międzynarodowe przepisy dotyczące sprzedaży.

 

10. Miejsce spełnienia świadczenia, miejsce jurysdykcji

W przypadku wszystkich obecnych i przyszłych roszczeń wynikających ze stosunków handlowych wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba sprzedawcy.
To samo miejsce jurysdykcji ma zastosowanie, jeśli kupujący nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech, przeniósł swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania poza Niemcy po zawarciu umowy lub jeśli jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania jest nieznane w chwili wniesienia skargi.

 

11. Ochrona danych

Bez Twojej wyraźnej zgody Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji Twojego zamówienia i będą przechowywane w systemie informatycznym w ramach relacji biznesowej. Twoje dane zostaną przekazane firmom, którym zlecono dostawę tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne w realizacji zamówienia. W przeciwnym razie dane będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (BGB § 312g)

12.1 Zasady anulowania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mają charakteru komercyjnego ani samozatrudnienia.

12.2 prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać nam wyraźne oświadczenie (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

12.3 Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przekazaliśmy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego; W żadnym przypadku nie pobierzemy żadnych opłat za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

12.4 Zakończenie zasad anulowania
Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i do których produkcji decyduje indywidualny wybór lub ustalenie konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb. Prawo odstąpienia wygasa również przedwcześnie w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli uzgodniona usługa została w pełni wykonana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

13. Częściowa nieskuteczność

Jeżeli poszczególne postanowienia są nieskuteczne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

FaLang translation system by Faboba